April 16, 2024

piccolo-rosso

Technology can't be beat

Myslte si, e jste mistr v hledn na Google, ale tyto finty neznte

Hledn informac na webuje jedna z nejastjch on-line innost ech. Pesto vtina lid vyhledv metodou pokus-omyl. A obvykle ani nevd, e by to lo jinak.

Vvoji nejpouvanjho vyhledvae Google to samozejm vd a pidvaj stovky funkci a kritri, kter umouj dt chytr odpovdi i na hloup, chybn zadana nepesn dotazy. “V roce 2006 jsme se tedy pesunuli do fze, kdy vyhledva jistm zpsobem chpe vznam slov, a zaali jsme pracovat na vyhledvai, kter chpe uivatelv zmr,”vysvtlil nm viceprezident Googlu Amit Singhal, kter mvyhledvn na starost.

Google vm prost vsledkypizpsob. Teba vezme v potaz vai polohu a nebude hledat kavrnu v Kalifornii, ale v Kladn. A na zklad va historie v, e kdy hledte “britku”, myslte koku tynohou, nikoli dvounohou.

Jene vechny tyto chytr personalizace afunkce maj i stinnou strnku. Kdy chcete najt nco opravdu specifickho nebo pro vs neobvyklho, budete to mt o trochu t잚. Prv proto se vyplat vyzkouet si tyto triky a osvojit si ty, kter se vm osvd. Dky nim budete mt vyhledvn pod kontrolou a to, co hledte, najdete rychleji.

FiltryVyberte si pesn, co hledte

Asi nejuitenj jsou rychl filtry; sta pr kliknut a z vsledk vyhledvn vyberete pouze to, co vs zajm. Dve byly tyto filtry vce na och, nyn se schovvaj pod nenpadnm tlatkem “Vyhledvac nstroje”.

Nejastji mezi Vyhledvacmi nstroji nejspe vyuijete omezen asu, napklad pokud hledte pouze aktuln informace.

Dal uiten filtr vm uke jen strnky, kter jste ji navtvili – vborn pro hledn neho, co vte, e jste etli, ale nevte, kde.

Filtr je k dispozici cel ada a li se podle toho, v jak sti Google hledte. Mezi videoklipy tak mete urovat jejich dlku, zatmco u obrzk jejich velikost, barvu nebo dokonce to, za jakch okolnost obrzek mete pout.

Pi prohledvn obrzk si mete dky filtrm vybrat je ty, kter mete znovu pout. To se hod teba pi vytven pozvnek.

Dal uiten filtr vm uke jen strnky, kter jste ji navtvili – vborn pro hledn neho, co vte, e jste etli, ale nevte, kde.

Mezi filtry lze v anglitin najt i celkem zajmavou poloku “Reading level”, a mete si tedy vybrat texty psan jednoduchou i sloitj anglitinou.

JazykNenechte si nic vnutit, vyberte jazyk podle svho

Google jako globln jednika mus zvldat vyhledvn v rznch jazycch. Nabdne vm tedy vyhledvn v tom jazyce, kter povauje za v hlavn. Pokud se vm to nelb, mte monost s tm nco dlat:

 • Adresawww.google.com/ncrzajist, e vs homepage nepesmruje na strnku podle va souasn polohy. Zkratka NCR znamen “no country redirect”, tedy “dn pesmrovn podle zem”.
 • Mete se tak pihlsit a pot si vybrat, kter jazyk chcete pouvat.
 • Natranslate.google.commete pekldat slova, vty i cel webov strnky, nebo mete vyut pekladovho doplku pro prohleeChromeaFirefox.

Googleu bohuel neumpekldan vyhledvn, zejm proto, e nebylo pli pouvan. Pokud tedy hledte v jazyce, ktermu nerozumte, ek vs trocha toho pepnn mezi dvma strnkami. Zato mete peklada vyut ke ten textu v rznch jazycch. Nkdy je to docela zbava.

Anglitina, etina a (zbavn) japontina na Google Translate:

Schvln si to zkuste a zadejte doPekladae Googleadu teek a nechte si je pak pest v japontin. Melodie tohoto jazyka se nezape.

OpertoryVyjdete se naprosto jasn

Jestlie nechcete spolhat na to, e Google sprvn odhadne, o co vm v dotazu jde, pouijte opertory pro upesnn.

 • ORmezi dvma vrazy znamen, e sta, aby strnka splnila alespo jednu podmnku, nikoli ob.
 • Uvozovkyznamenaj, e Google mus najt na strnce pmo konkrtn frzi.
 • Hvzdika (*)zastupuje liboln slovo (slova) a hod se prv do frz v uvozovkch, teba “in * invented * phone”
 • Mnus (-)signalizuje jednoznan odmtnut. Strnky, kter dan podmnce vyhovuj, nebudou do vsledk zaazeny
 • Mn znm je opertor AROUND (vzdlenost), kter ur, e dva vrazy musej bt nalezeny blzko sebe.
 • Rozsah sel urte pomoc dvou teek, tedy nap. 2008..2010.
 • Vanglitin si mete pomoci i vlnovkou (~), kter zna, e Google m hledat dan slovo vetn jeho synonym. Nap. ~tutorial najde krom tutoril i strnky obsahujc guide a manual.

Pklad: prvn AROUND(5) “potaov my” vynlez OR prototyp -krysa

Vyhled: slovo “prvn”se mus vyskytovat v okol pti slov od frze “potaov my”. Sta, aby na strnce bylo slovo “vynlez”nebo slovo “prototyp”a nesm se tam vyskytovat slovo “krysa”.

UpesnnOmezte, komu vte a jak dleit informace je

Mon nejuitenj, a pitom stle mlo pouvan, je upesnn, kde se m dan vyhledvan slovo vyskytovat.

 • Site: umon omezit, v rmci jak domny se vyhledvn uskuten. Mete pout site:czpro vyhledvn jen v eskch domnch (pozor, neznamen to, e vyhledvte ve vech v eskch strnkch), site:wikipedia.orgomez vyhledvn na danou domnu (vechny jazykov verze) a site:technet.idnes.czhled jen v na rubrice.
 • Intitle:zase vyhledv v titulku strnky, co se hod, pokud chcete napklad vyadit z vyhledvn diskuze (pidte -intitle:diskuse).
 • Inurl:je to sam, ale pro adresu URL.
 • Filetype:vm umon specifikovat typ souboru.

Pokud hledte nco velmi specifickho, pomohou vm upesnn (intitle: a filetype:) toho, co hledte a kde to hledte. Vlnovka znamen, e se budou hledat i synonyma.

U specifickch typ vyhledvn pak funguj i dal upesnn. Napklad pi vyhledvn v odbornch lncch (Google Scholar) mete omezit autora lnku pomocauthor:.

Pokud si nechcete mozkov zvity zaplovat tmito zkratkami, nebo pokud je pouijete jen obas, mete si nechat pomociRozenm vyhledvnm(schovan dole v Nastaven). Tadymete vyplnit ve zmnn omezen nebo vylouen do separtnch textovch polek.

Rozen hledn najdete na domovsk strnce Google pod Nastavenm.

Mete zit vyhledvn na konkrtn jazyk, oblast, slova, frze, vyluujc slova apod.

Rychl informaceprun ryvky s pesnou odpovd

Nkdy vbec nemuste hledat strnku, na kterou se z Googlu prokliknete. adu bnch otzek toti um Google zodpovdt pln sm a pekvapiv dobe. Sta jen vdt, e takov dotaz mete poloit (a nkdy jet jak pesn).

Rychl pehled o poas zskte po googlovn poas (msto), ppadn weather (msto) v anglick verzi.

Google asto nabz speciln rychl informace (vstiky) k aktulnm udlostem, jako teba nyn k Soi.

O tom, e Google um potat, asi nikdo nepochybuje. V roce 2012 na pklady zaal odpovdat i kalkulakou, take s vsledkem mete rovnou dl pracovat.

Dal uiten funkce nabz rychlou konverzi vech monch jednotek. V anglick verzi pouvejte “in”.

Anglick Google uke vvoj akci (po zadn jejich burzovn zkratky).

Krom obyejn kalkulaky je tu tak kalkulaka grafick. Jednotliv funkce, kter chcete vykreslit, oddlujte rkami.

Pehled dalch tip na rychl informacenabz Google ve sv npovd.

Vyhledvn podle obrzkuSta pethnout a je to

Velmi zajmav tip, kter Google ve svm hledn obrzk nabz, je tu u skoro ti roky, ale pod me nkoho pekvapit. Pokud chcete najt obrzky podobn tomu, kter vidte, mete obrzek jednodue nahrt nebo pethnout na vyhledvac polko. Google vm pot nabdne obrzky stejn nebo podobn. Hod se napklad k oven toho, zda jde o hoax nebo pvodn zdroj.

Aktualizace 12:54: Do lnku jsme doplnilitipod tene v diskuzi na vyuitRozenho vyhledvn.


Znali jste pokroil funkce Google?


celkem hlas:
5140

Hlasovn skonilo


teni hlasovali do
0:00
tvrtek 20. nora 2014. Anketa je uzavena.

znal(a) jsem vtinu z uvedench tip, nkter pro mne byly nov, vyzkoum

2344

nkter z uvedench tip jsem znal(a), ale moc nepouval(a)

1972

znal(a) jsem vechny uveden tipy

420

na Google vyhledvm pouze zkladn vci, dn finty nepotebuji

300

na Google vbec nevyhledvm

104